Ценовник
на електронски комуникациски услуги за склучен претплатнички договор на 24 месеци
Интернет пристап
 • 5net M
 • 5 net M
 • 500 ден. месечно
 • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 18/10
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок - Не се наплаќа
 • 5 net L
 • 5 net L
 • 1.000 ден. месечно
 • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 35/20
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок - Не се наплаќа
 • 5 net XL
 • 5 net XL
 • 1.180 ден. месечно
 • Тарифни модели за деловни корисници (правни лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 40/20
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок - Не се наплаќа
Телевизија
 • Digi BOX
 • Digi BOX
 • 450 ден. месечно
 • 80 дигитални канали 32 аналогни канали и 4 радио канали
 • Опрема = 1 Дигитален приемник - бесплатно
 • Приклучок = Не се наплаќа
 • Power BOX
 • Power BOX
 • 570 ден. месечно
 • над 100 дигитални канали 32 аналогни канали и 4 радио канали
 • Опрема = 1 Дигитален приемник - бесплатно
 • Приклучок = Не се наплаќа
 • Digi BOX Optic
 • Digi BOX Optic
 • 500 ден. месечно
 • над 90 дигитални канали 32 аналогни канали и 4 радио канали
 • Опрема = Оптички приемник (ONT)
 • Приклучок = Не се наплаќа
Пакет со 2 услуги
 • DIGIBOXNET M
 • DIGIBOXNET M
 • 880 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 80 дигитални и 32 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно
 • Приклучок = Не се наплаќа
 • POWERBOXNET M
 • POWERBOXNET M
 • 940 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • над 90 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно
 • Приклучок = Не се наплаќа
 • POWERBOXNET L
 • POWERBOXNET L
 • 1.330 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • 80 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35/20 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно
 • Приклучок = Не се наплаќа
 • OPTIBOXNET M
 • OPTIBOXNET M
 • 980 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • над 90 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35/20 Mbps
 • 2 Дигитални HD приемници- бесплатно
 • Приклучок = Не се наплаќа
 • OPTIBOXNET L
 • OPTIBOXNET L
 • 1.480 ден. месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • над 90 дигитални канали и 32 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35 / 20 Mbps
 • Оптички приемник (ONT)
 • Приклучок = Не се наплаќа
- За изнајмување на дополнителен дигитален приемник се наплаќа 100 ден. месечно или 1.600 ден. еднократно. - Услугите во пакетите со 2 (две) електронски комуникациски услуги се неразделиви за времетраењето за кој е склучен договорот. - За OPTIC пакетите, не следува бесплатен дигитален HD приемник. Доклку претплатникот има потреба треба да го набави на сопствен трошок. - За внатрешни инсталации за повеќе тв приклучоци се наплаќа според официјалниот ценовник на ПЕТ НЕТ. - Цените во понудата се со вклучен ДДВ.