Ценовник

на електронски комуникациски услуги за склучен претплатнички договор на 12 месеци

Интернет пристап

5net M
5net M
ден. 500 месечно
Брзина DL/ UL (Mbps) = 40/40
Неограничен интернет сообраќај
Приклучок = 1.000 ден.
5net L
5net L
ден. 1.000 месечно
Брзина DL/ UL (Mbps) = 80/80
Неограничен интернет сообраќај
Приклучок = 1.000 ден.
5net XL
5net XL
ден. 1.180 месечно
Брзина DL/ UL (Mbps) = 100/100
Неограничен интернет сообраќај
Приклучок = 1.000 ден.

Телевизија

OPTIC BOX
OPTIC
ден. 500 месечно
Опрема = Оптички приемник (ONT)
Приклучок = 1.500 ден.
BOX+ Дополнителен пакет
BOX+
ден. 570 месечно
Опрема = 1 Дигитален приемник - бесплатно
Приклучок = 1.500 ден.

Пакет со 2 услуги

OpticBox M
М
ден. 980 Телевизија и Интернет
Телевизија со над 150 дигитални канали
Неограничен интернет пристап со брзина до 40/40 Mbps
Оптички приемник (ONT)
Приклучок = 2.000 ден.
OpticBox L
L
ден. 1.480 Телевизија и Интернет
Телевизија со над 150 дигитални канали
Неограничен интернет пристап со брзина до 80/80 Mbps
Оптички приемник (ONT)
Приклучок = 2.000 ден.
Box + пакетот е гратис.
Box +
L
ден. 190 Дополнителен Пакет
Телевизија со над 150 дигитални канали
Неограничен интернет пристап со брзина до 80/80 Mbps
Оптички приемник (ONT)
Приклучок = 2.000 ден.

- За изнајмување на дополнителен дигитален приемник се наплаќа 100 ден. месечно или 1.600 ден. еднократно.
- Услугите во пакетите со 2 (две) електронски комуникациски услуги се неразделиви за времетраењето за кој е склучен договорот.
- За OPTIC пакетите, не следува бесплатен дигитален HD приемник. Доклку претплатникот има потреба треба да го набави на сопствен трошок.
- За внатрешни инсталации за повеќе тв приклучоци се наплаќа според официјалниот ценовник на ПЕТ НЕТ.
- Цените во понудата се со вклучен ДДВ.